Personuppgiftsbehanling – kyrkliga handlingar

Behandling av personuppgifter vid kyrkliga handlingar

För att kunna administrera förrättningen kommer personuppgifter om er att lagras. Rättslig grund för behandlingen är berättigat intresse. De berättigade intressen som ansetts väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter är att säkerställa korrekta uppgifter för kontaktvägar mer er. Uppgifterna som behandlas i detta syfte raderas senast efter 18 månader. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom pastoratet och endast i syfte att administrera förrättningen.

Vissa uppgifter om förrättningen kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok, eller liknande historisk förteckning inom kyrkans arkiv.

Intyg där personuppgifter finns med kommer i förekommande fall att skickas till Skatteverket.

Rättigheter

Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas.

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till kyrkoherde Markus Wallgren på 0301-457 51 eller markus.wallgren@satilapastorat.se.