Personuppgiftsbehandling – verksamhet

Behandling av personuppgifter
i församlingsverksamhet

För att Sätila pastorat ska kunna bedriva församlingsverksamheten i Sätila och Hyssna församlingar behöver vi lagra personuppgifter om dig och/eller ditt barn, nämligen de uppgifter som du själv angivit. Laglig grund för behandlingen är berättigat intresse. De berättigade intressen som ansetts väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter är att för verksamheten upprätta aktuella deltagarlistor med tillhörande information om kontaktvägar, samt viss information om hälsa och allergier. Uppgifterna lagras så länge du eller ditt barn finns med i den aktuella verksamheten.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att upprätta deltagarlistor för närvaroregistrering och utskick av information, och för att ha aktuella kontaktuppgifter samt i förekommande fall nödvändig information om hälsa och allergier.

Foton som tas i verksamheterna sparas i ett arkiv på en extern inlåst hårddisk, med till bilden kopplad information om vilka personer som finns med. Bilder publiceras på vår webbplats endast med samtycke från den individ som är med på respektive foto. Sådana foton raderas från webbplatsen efter som längst 18 månader.

Rätt att invända mot behandling

Eftersom vår behandling av dina personuppgifter baseras på en utförd intresseavvägning, har du en rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen.

Övriga rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till kyrkoherde Markus Wallgren på 0301-457 51 eller markus.wallgren@satilapastorat.se.