Personuppgiftsbehandling – medlem

Behandling av medlems personuppgifter

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar Sätila pastorat vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det innebär exempelvis att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och ibland även telefonnummer och epostadress. Rättslig grund för behandlingen är avtalet med dig som medlem. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till kyrkoherde Markus Wallgren på 0301-457 51 eller markus.wallgren@satilapastorat.se.