Alternativ vid vigsel

Alternativ vid vigsel

Några alternativ vid vigsel.

Vid läsningen av bibeltexter i inledningen kan efter läsningen av Matt 19:4-6 följande eller andra användas:

(P) Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna till man
och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt.
(Matt 19:4–6)

(P) Jesus sade:

Liksom Fadern har älskat mig,
så har jag älskat er.
Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek,
så som jag har hållit min faders bud
och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er
och er glädje bli fullkomlig.
Mitt bud är detta:
att ni ska älska varandra
så som jag har älskat er.
(Joh 15:9-12)

(P) I Höga visan står skrivet:
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
(Höga V 8:6b–7)

 

(P) Aposteln skriver:
Ta alltså Gud till föredöme,
som hans älskade barn.
Lev i kärlek,
så som Kristus har älskat oss
och utlämnat sig själv för vår skull
som en offergåva,
ett välluktande offer åt Gud.
(Ef 5:1–2)

 

(P) Er kärlek ska vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter.
(Rom 12:9–10, 15)

 

(P) Bär varandras bördor,
så uppfyller ni Kristi lag.
(Gal 6:2)

 

(P) Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4–7, 13)

 

Vid Löftena kan följande i första hand användas. Det första alternativet förestavar prästen löftet för brudgummen resp.  bruden rad för rad. Det andra alternativet uttalas med fördel av brudparet själva utan förestavning.

 

P Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

 

Prästen förestavar löftet för brudgummen 
P Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/maka
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

 

Prästen förestavar löftet för bruden 
P Jag, NN,
tar dig, NN
nu till min man/make
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

 

eller

 

Mannen säger:
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

 

Och därefter säger kvinnan:
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

 

Efter Förbönen ber församlingen Herrens bön enligt något av nedanstående alternativ:

 

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.

 

eller

 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran,
i evighet. Amen.